НОВУС со нов проект „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“

Центарот за истражување и анализи НОВУС во следниот период ќе го спроведува активности во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“. Целта на овој проект е развивање на стандардите за добро управување во локалните самоуправи врз основа на воспост

Овој проект е финансиран од страна на Европската Унија а се реализира од страна на Центарот за управување со промени, во партнерство со Асоцијација за менаџмент консалтинг МКA-2000 и Центарот за истражувачко новинарство СКУП Македонија.

Целта на овој проект е развивање на стандардите за добро управување во локалните самоуправи врз основа на воспоставените стандарди за добро управување од страна на СИГМА и Европската Комисија, т.н. „Принципи на јавната администрација“, и следење на исполнувањето на новите стандарди за добро управување од страна на локалните самоуправи.