За нас

Почетна > За нас

Што работи и како делува ЗГ ЦИА НОВУС Струмица

Кои сме ние?

Здружението на граѓани ЦИА НОВУС од Струмица е доброволна, непрофитна, граѓанска организација, формирана во 2013 година. Работиме во полето на млади, неформална едукација, човекови права, социо-економски развој на заедницата како и промовирање на отчетно и транспарентно работење на институциите.

Која е нашата главна цел?

Нашата цел е подобрување и зголемување на капацитетот кај младите како и
подобрување на нивните компетенции и вештини преку нивен ангажман и
инволвирање во граѓански активизам и волонтерство како и подобрување на
целокупната социо економската состојба на граѓаните во заедницата.

Зошто сакаме да го постигнеме тоа?

Активностите и проектите кои ги спроведва ЦИА НОВУС од Струмица има за
цел да постигне поголема вклученост на граѓаните и младите во креирање на
општествени политики со крајна цел развиена социо-економска положба на
граѓаните.

За кого сакаме да го постигнеме тоа?

Нашата примарна таргет група се младите од Струмица и Струмичкиот микро
регион со секундарниот таргет пошироката популација од овој регион.

Како ја постигнуваме нашата цел?

Спроведуваме активности и проекти преку кои се промовираат граѓански
активизам и волонтерски акции, истражувања и утврдување и мапирање на
проблеми со цел изнаоѓање активности кои би резултирале со решавање на
мапираните проблеми.

Вредности и принципи

 • Независност
 • Стручност и професионалност
 • Јавност
 • Транспарентност
 • Отчетност
 • Етичност
 • Застапување на членството

Географски опфат

 • Општина Струмица
 • Струмички микрорегион
 • Југоисточен плански регион
 • Национално ниво
 • Интернационално ниво

Целни групи

 • Граѓани и групи на граѓани
 • Млади и други секундарни групи
 • Граѓански организации
 • Локални и Државни јавни институции
 • Бизнис заедница
 • Образовни институции и други релевантни чинители
 • Меѓународна заедница

Партнерства и соработка

 • Граѓански организации
 • Образовни институции
 • Локална самоуправа (ЕЛС)
 • Влада на РСМ
 • Институти за истражување
 • Релевантни Министерства
 • Медиуми
 • Амбасади во Република Северна Македонија
 • Домашни и странски фондации
 • Меѓународни институции, фондации
  и здруженија на граѓани

Value of our
Company

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

15

Years of Experiences

44

Professional Advisors

66

new cases every years

98

Registered Cases