Центар за истражувања и анализи Новус

Здружението на граѓани ЦИА НОВУС од Струмица е доброволна, непрофитна, граѓанска организација, формирана во 2013 година. Работиме во полето на млади, неформална едукација, човекови права, социо-економски развој на заедницата како и промовирање на отчетно и транспарентно работење на институциите.

Волонтерство

Стимулирање на можности за волонтерство и практиканство кај младите

Анализи и истражување

Спроведување анализи и истражувања за потребите на младите

Интеграција

Интегрирање и социјализирање на маргинализираните групи млади во општеството

Интелектуални капацитети

Зголемување на интелектуалниот капацитет кај младите преку обуки

Институциoнална соработка

Институционално зајакнување на здружението

Човекови права и слободи

Афирмација на основните човекови права и слободи

Нашите партнери