Кариера

Почетна > Кариера

ВКЛУЧИ СЕ - СТАНИ ДЕЛ ОД ТИМОТ

Станете дел од тимот на Новус.

 • Одлични работни услови
 • Опуштена работна средина
 • Најразлични бенефити
 • Можност за напредување
 • Флексибилно работно време

ОТВОРЕНИ ПОЗИЦИИ

објавено на 29.05.2022

Центарот за истражување и анализа НОВУС објавува повик  за ангажирање на анкетари во рамките на проектот „Обединети заедно во различностите“ за креирање и изработка на истражувачка методологија и спроведување на истражување за состојба на меѓуверските и меѓуетнички тензии и дијалог во Струмичкиот регион.  Во периодот од  две недели.

ЗА ПРОЕКТОТ

Со планираните активности, овој проект сака да ги поттикне меѓурелигискиот, меѓуетничкиот и меѓукултурниот дијалог и разбирање меѓу граѓаните кои живеат во Струмичкиот регион, притоа таргетирајќи ги и воведувајќи ги основните човекови права во областа на слободата на изразување и верските слободи до крај. Проектните активности ќе резултираат со намалување на нивото на дискриминација и нетолеранција кај населението, особено кај младите од Струмичкиот регион.

 

Цели на проектот:

 • Да се поттикне меѓурелигискиот, меѓукултурниот и меѓуетничкиот дијалог и разбирање помеѓу младите од струмичкиот регион;
 • Да се подобри знаењето за основните човекови права во однос на слоботата на изразување и верските слободи;
 • Да се утврди фактичката состојба со влијанието на религијата врз градењето на индивидуални и колективни идентитети во месните заедници во Струмичкиот регион;
 • Да се запознае со културното, историското и верското наследство во Струмичкиот регион.
 • Зголемување на социјалниот и верскиот дијалог и разбирањето помеѓу различното религиозно и етичко население и млади во Струмичкиот регион.

 

Задачи и одговорности на анкетарите:

Работната задача се состои во извршување на анкета „лице в лице“ со помош на компјутер во градски и селски населби. Анкетирањето ќе се врши преку репрезентативен примерок на популацијата на Струмичкот микро регион. (ќе бидат спроведени вкупно 180 прашалници со цел постигнување на релевантна анализа).

Кандидатите кои ќе се пријават на овој повик, потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 

 

 

Задолжителни критериуми:

 • да се државјани на Република Северна Македонија;
 • да имаат завршено најмалку средно образование
 • познавање на работа со персонални компјутери
 • искуство во спроведување на анкета „лице в лице“ со помош на компјутер/таблет

 

Предност при избор на кандидати:

 • претходно работно искуство како анкетар;
 • високо образование

 

Заинтересираните кандидати треба се пријават најдоцна до 03.06.2022 година со испраќање на вашето CV, писмо за интерес на zdruzenienovus@gmail.com

По завршувањето на повикот ќе бидат контактирани само избраните лица.

За дополнителни информации можете да се обратите на zdruzenienovus@gmail.com.

 

објавено на 24.05.2022

Центарот за истражување и анализа НОВУС бара експерт во рамките на проектот „Обединети заедно во различностите“ за креирање и изработка на истражувачка методологија и спроведување на истражување за состојбата на меѓуверските и меѓуетнички тензии и дијалог во Струмичкиот регион.

Почнувајќи од јуни, експертот ќе има рок од вкупно еден месец да истражува на темата, комуницира со анкетарите и сите релевантни страни за ова истражување како и да подготви  документ со заклучоци, кој потоа ќе биде претставен на општините на официјална употреба и ќе биде понуден за употреба на сите засегнати страни.

 

ЗА ПРОЕКТОТ

Со планираните активности, овој проект сака да ги поттикне меѓурелигискиот, меѓуетничкиот и меѓукултурниот дијалог и разбирање меѓу граѓаните кои живеат во Струмичкиот регион, притоа таргетирајќи ги и воведувајќи ги основните човекови права во областа на слободата на изразување и верските слободи до крај. Проектните активности ќе резултираат со намалување на нивото на дискриминација и нетолеранција кај населението, особено кај младите од Струмичкиот регион.

Целна група: млади од 15 до 29 години.

ЦЕЛ(И) на ПРОЕКТОТ

1) Да се поттикне меѓурелигискиот, меѓукултурниот и меѓуетничкиот дијалог и разбирање помеѓу младите од струмичкиот регион;

2) Да се подобри знаењето за основните човекови права во однос на слободата на изразување и верските слободи;

3) Да се утврди фактичка состојба со влијанието на религијата врз градењето на индивидуални и колективни идентитети во месните заедници во Струмичкиот регион;

4) Да се запознае со културното, историското и верското наследство во Струмичкиот регион.

5) Зголемување на социјалниот и верскиот дијалог и разбирањето помеѓу различното религиозно и етичко население и млади во Струмичкиот регион.

 

ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ЕКСПЕРТОТ:

 • Подготовка на истражувачка рамка и метод на истражување спред кое ќе биде спроведено истражувањето за состојбата на меѓурелигискиот, меѓукултурниот и меѓуетничкиот дијалог во Струмичкиот регион;
 • Подготовка на финален документ од истражувањето кое понатаму ќе биде презентирано до засегнатите страни;
 • Подготвувка на извештај за напредокот на активноста и истражувањето и доставување до НОВУС;
 • Комуниција со проектните партнери, анкетарите и други засегнати страни на проектот
 • Врши други активности кои овозможуваат постигнување на проектот и целите на активноста;
 • Вршетње доделените должности верно, чесно, одговорно и во согласност со одредбите од договорот со организацијата;
 • Вложува максимални напори и способности во помагањето, организацијата, имплементацијата на активноста и ги одразува интересите на НОВУС и донаторот;

 

КВАЛИФИКАЦИИ:

 • Најмалку 2 години релевантно работно искуство во развивање стратешки, истражувачки, комуникациски документи и програми.
 • Познавање на работата на состојбата на верските заедници присутни во Струмичкиот регион
 • Свесност за различните етникуми и етнички заедници кои живеат во Струмичкиот регион
 • Докажано работно искуство на работа во проекти или слични улоги и задачи во НВО сектор;
 • Високо развиени аналитички вештини;
 • Одлично познавање на македонски и англиски јазик;
 • Одлични интерперсонални и комуникациски вештини;
 • Проактивност и високи перформанси со минимален надзор;
 • Докажани вештини за планирање и организација и спроведување на активности од зачнување до финално известување;
 • Способност за тимска работа во средина каде што се почитува и промовира различности на повеќе основи.

 

За да аплицирате, испратете го вашето CV, писмо за интерес на zdruzenienovus@gmail.com, најдоцна до 31.05.2022 година, 23:59 часот.

 

ВАЖНО: Во насловот на вашата пошта наведете дека аплицирате за работното место Експерт за изработка на истражување  „ Обединети заедно во различностите “

 

Само избраните кандидати дополнително ќе бидат контактирани од организацијата.

ЈАВЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА АНКЕТАРИ

За потребите на проектот “Граѓанско сојузништво за репортери без граници“ кој го спроведува Центар за истражување и анализи НОВУС во партнерство со Медија Флеш – Струмица, објавува јавен повик за ангажирање на лица кои ќе учествуваат во спроведување на теренскиот дел на истражувањето, во период од 01.05.2022 до 15.05.2022 година.

Работната задача се состои во извршување на анкета „лице в лице“ со помош на компјутер во градски и селски населби. Работниот ангажман на избраните кандидати ќе се заснoва на Договор за дело. За избраните кандидати ќе биде организирана задолжителна обука. Анкетирањето ќе се врши
преку репрезентативен примерок на популацијата на Струмичкот микро регион. (ќе бидат спроведени вкупно 250 прашалници со цел постигнување на релевантна анализа).

Работата ќе се одвива според утврден Ковид протокол и опрема обезбедена од страна на Центар за истражување и анализи НОВУС.

Кандидатите кои ќе се пријават на овој повик, потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

Задолжителни критериуми:
– да се државјани на Република Северна Македонија;
– да имаат завршено најмалку средно образование
– познавање на работа со персонални компјутери
Предност при избор на кандидати:
– искуство во спроведување на анкета „лице в лице“ со помош на компјутер/таблет
– претходно работно искуство како анкетар
– да немаат засновано работен однос
– високо образование

Заинтересираните кандидати треба се пријават најдоцна до 20.04.2022 преку електронскиот формулар на следниот линк: https://forms.gle/Xc37KyM2XV86Ry6q8

По завршувањето на повикот ќе бидат контактирани само избраните лица.

За дополнителни информации можете да се обратите на zdruzenienovus@gmail.com.

Проектот „Граѓанско сојузништво за репортери без граници“ е поддржан во рамките на Програмата за поддршка safejournalists.net, финансиран од страна на Европската унија.

Published: 28.03.2022

Center for research and analysis NOVUS is looking for an expert within the project “Youth Agents of Change” for creation and development of Rulebook “Local Youth Pathways” document that shares good practices and aims inclusion of young people and volunteers in the work of the municipalities.

Starting from April the expert will have in total of two months to research on the topic and prepare this document, which afterwards will be presented to the municipalities for an official use and be included in their legislation.

ABOUT THE PROJECT

Youth initiatives, activism and volunteering are one of the key prerequisites for improving the local governance and strengthening all-inclusive and direct involvement of the citizens on local level. The action aims to increase the youth activism through volunteering for ensuring social inclusiveness of local communities.

Target group: 390000 youth from 15 to 29.

Final beneficiaries: high schools students, university students, youth activists, young women, youth with disabilities, youth initiatives, Local Youth Councils and local community members of the municipalities of Strumica, Kumanovo and Centar.

Overall objective: To contribute to increased inclusiveness and society impact of youth for improving the local governance through civic youth initiatives, activism and volunteering in municipalities.

Specific objectives:

To strengthen informal networks of youth activists and volunteers, for their outreach capacity towards local governments and citizens, as well as in their monitoring and advocacy capacities.
To build sustainable education system in high schools to empower and foster youth and youth activism for their outreach capacity towards local governments and citizens, as well as in their monitoring and advocacy capacities.

TASKS AND RESPONSIBILITIES:

Implement the duties as expert for the purposes of the Project and the activity;
Prepare the research good practices that can be implemented in the mentioned municipalities;
Prepare progress reports for the activity and research, and submit to NOVUS;
Communicate, be available for meetings with project partners and other stakeholders;
Respect the given time schedules for reporting and other project activities according the projects plan;
Perform other activities enabling achievement of the project and activity objectives;
Perform the duties assigned faithfully, honestly, responsibly and in accordance with the provisions of the Contract Agreement ;
Put maximum effort and abilities in assisting, organization, implementation and reflect the interests of NOVUS, the lead partner and the contracting authority;

QUALIFICATIONS:

At least 2 years of relevant work experience in developing strategic, communication documents and programs.
Familiarity with the work of the youth sector (previous experience, work or volunteer in similar activities or projects is desirable)
Proven work experience of working in projects or similar roles and tasks in a NGO sector;
Highly developed analytical skills;
Excellent knowledge of Macedonian and English;
Excellent interpersonal and communication skills;
Proactivity and high performance with minimal supervision;
Proven skills for planning and organization, and implementation of activities from conception to final reporting;
Ability to work in a team in an environment where diversity is respected and promoted.

 

In order to apply please send your CV, letter of interest as well as value of your financial offer (in EUR) to zdruzenienovus@gmail.com, no later than 05.04.2022, 23:59 o’clock.

IMPORTANT: In the subject of your mail please indicate that you are applying for the position Expert for preparation of rulebook “Local Youth Pathways”

Only the selected candidates will be further contacted by the organization.

project assistant job Center for research and analysis NOVUS is looking for a project assistant for the project Youth Agents of Change.

The project coordinator will have a working arrangement of 50% of full-time working hours for the duration of the project.

It is expected that the candidate for project coordinator will be available to work in the next 30 months, starting from 1st of March 2022.

ABOUT THE PROJECT

Youth initiatives, activism and volunteering are one of the key prerequisites for improving the local governance and strengthening all-inclusive and direct involvement of the citizens on local level. The action aims to increase the youth activism through volunteering for ensuring social inclusiveness of local communities.

Target group: 390000 youth from 15 to 29.

Final beneficiaries: high schools students, university students, youth activists, young women, youth with disabilities, youth initiatives, Local Youth Councils and local community members of the municipalities of Strumica, Kumanovo and Centar.

Overall objective: To contribute to increased inclusiveness and society impact of youth for improving the local governance through civic youth initiatives, activism and volunteering in municipalities.

Specific objectives:

*To strengthen informal networks of youth activists and volunteers, for their outreach capacity towards local governments and citizens, as well as in their monitoring and advocacy capacities.

*To build sustainable education system in high schools to empower and foster youth and youth activism  for their outreach capacity towards local governments and citizens, as well as in their monitoring and advocacy capacities.

TASKS AND RESPONSIBILITIES:

 • Implement the duties as project assistant for the purposes of the Project;
 • Prepare the project narrative and progress reports for the local activities and submit to the project lead partner;
 • Communicate, be available for meetings with project partners and other stakeholders;
 • Mailing, archiving project documentation, assist and implement the planned project activities and financial issues at local level in Strumica;
 • Respect the given time schedules for reporting and other project activities according the projects plan;
 • Perform other activities enabling achievement of the project objectives;
 • Perform the duties assigned faithfully,honestly, responsibly and in accordance with the provisions of the Grant Agreement ;
 • Put maximum effort and abilities in assisting, organization, implementation and reflect the interests of NOVUS, the lead partner and the contracting authority;

QUALIFICATIONS:

 • Fluent in English;
 • Willing to work in a multicultural and dynamic environment;
 • Proven work experience of working in projects or similar roles and tasks in a NGO sector;
 • Ability to work independently with minimal managerial supervision;
 • Fluent knowledge of Macedonian and English;
 • Organizational skills, including multitasking and time-management;
 • Teamwork oriented.

 

In order to apply please send your CV and Motivational letter to zdruzenienovus@gmail.com IMPORTANT: In the subject of your mail please indicate that you are applying for the position Project Assistant

Only the selected candidates will be further contacted by the organization.

КАКО ДА АПЛИЦИРАМ

1
Пополнете ја формата

Оставете ги вашите основни податоци и ние ќе ве контактираме.

Пополни форма

2
Контактирајте нè

Обратете ни се директно по телефон, преку емаил или на некој од нашите официјални профили на социјалните медиуми.

Контактирајте нè