За нас

Почетна > За нас

Што работи и како делува ЗГ ЦИА НОВУС Струмица

Кои сме ние?

Здружението на граѓани ЦИА НОВУС од Струмица е доброволна, непрофитна, граѓанска организација, формирана во 2013 година. Работиме во полето на млади, неформална едукација, човекови права, социо-економски развој на заедницата како и промовирање на отчетно и транспарентно работење на институциите.

Која е нашата главна цел?

Нашата цел е подобрување и зголемување на капацитетот кај младите како и
подобрување на нивните компетенции и вештини преку нивен ангажман и
инволвирање во граѓански активизам и волонтерство како и подобрување на
целокупната социо економската состојба на граѓаните во заедницата.

Зошто сакаме да го постигнеме тоа?

Активностите и проектите кои ги спроведва ЦИА НОВУС од Струмица има за
цел да постигне поголема вклученост на граѓаните и младите во креирање на
општествени политики со крајна цел развиена социо-економска положба на
граѓаните.

За кого сакаме да го постигнеме тоа?

Нашата примарна таргет група се младите од Струмица и Струмичкиот микро
регион со секундарниот таргет пошироката популација од овој регион.

Како ја постигнуваме нашата цел?

Спроведуваме активности и проекти преку кои се промовираат граѓански
активизам и волонтерски акции, истражувања и утврдување и мапирање на
проблеми со цел изнаоѓање активности кои би резултирале со решавање на
мапираните проблеми.

Вредности и принципи

 • Независност
 • Стручност и професионалност
 • Јавност
 • Транспарентност
 • Отчетност
 • Етичност
 • Застапување на членството

Географски опфат

 • Општина Струмица
 • Струмички микрорегион
 • Југоисточен плански регион
 • Национално ниво
 • Интернационално ниво

Целни групи

 • Граѓани и групи на граѓани
 • Млади и други секундарни групи
 • Граѓански организации
 • Локални и Државни јавни институции
 • Бизнис заедница
 • Образовни институции и други релевантни чинители
 • Меѓународна заедница

Партнерства и соработка

 • Граѓански организации
 • Образовни институции
 • Локална самоуправа (ЕЛС)
 • Влада на РСМ
 • Институти за истражување
 • Релевантни Министерства
 • Медиуми
 • Амбасади во Република Северна Македонија
 • Домашни и странски фондации
 • Меѓународни институции, фондации
  и здруженија на граѓани

 НОВУС НИЗ БРОЈКИ

Богатството на нашето портфолио се должи на сестраноста на нашите членови и сеопфатноста на нашите проекти.

9

ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ

15

ЧЛЕНОВИ И ВОЛОНТЕРИ

10

ОБЛАСТИ НА ДЕЈСТВУВАЊЕ

20

СОРАБОТНИЦИ И ПАРТНЕРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ