ПРВ ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА“

Почетна > ПРВ ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА“